SĄLYGOS


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Prekybos sąlygos galioja perkant elektroninėje parduotuvėje adresu www. pelitt. com. Toliau pateikiamos ir paaiškinamos Sutarties šalių teisės ir pareigos. Sutarties šalys yra: 

Pardavėjas – įmonė „Pelitt Group SE“, įmonės kodas: 03815854, buveinės adresas: Na Strži 1702/65, 140 00 Prague 4, Čekijos Respublika (smulki informacija pateikiama dalyje „Kontaktai“), įmonė į Įmonių registrą įtraukta Prahos regiono municipaliniame teisme, įrašo Nr. H 1549;

Pirkėjas.

Visi sutartiniai santykiai grindžiami Čekijos Respublikos teisine baze. Jei Sutarties šalis yra Vartotojas, šios Sutarties nuostatose nereguliuojami santykiai grindžiami Įstatymu Nr. 89/2012 Coll. – Civiliniu kodeksu su pakeitimais (toliau – „Civilinis kodeksas“) ir Įstatymu Nr. 634/1992 Coll. – Vartotojų teisių gynimo įstatymu su pakeitimais (toliau – „Vartotojų teisių gynimo įstatymas“). Jei Vartotojas gyvena užsienio šalyje, šių Sąlygų nuostatose nereguliuojami santykiai grindžiami atitinkami vartotojų teisių gynimo teisės aktai, galiojantys Vartotojo šalyje.

Jei Sutarties šalis nėra Vartotojas, šių Sąlygų nuostatose nereguliuojami santykiai grindžiami Įstatymu Nr. 89/2012 Coll. – Civiliniu kodeksu su pakeitimais (toliau – „Civilinis kodeksas“).

2. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

Vartotojo sutartis – tai Pirkimo sutartis, Atlikto darbo sutartis ar kitokia sutartis, jei šios sutarties šalys yra Vartotojas ir Tiekėjas, arba Pardavėjas. 

Tiekėjas / Pardavėjas – tai subjektas, kuris sudarydamas ar vykdydamas sutartį vykdo komercinę arba verslo veiklą. Tai įmonė, kuri tiesiogiai arba per kitas įmones Pirkėjui tiekia produktus arba teikia paslaugas. 


Pirkėjas / Vartotojas – tai asmuo, kuris sudarydamas ir vykdydamas Sutartį nevykdo komercinės arba verslo veiklos. Tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka produktus ar naudojasi paslaugomis ne verslo tikslais.

Kvietimas sudaryti Pirkimo sutartį, kai Pirkėjas nėra Vartotojas, – tai Pirkėjo užsakymo išsiuntimo veiksmas; Sutartis iš tikrųjų sudaroma, kai Pardavėjas šiuo kvietimu pristato Pirkėjui įpareigojantį susitarimą.

Kvietimas sudaryti pirkimo sutartį, kai Pirkėjas yra Vartotojas, – tai siūlomų prekių įdėjimas į elektroninių parduotuvių svetaines; Pirkimo sutartis sudaroma, kai Pirkėjas išsiunčia užsakymą, o Pardavėjas jį priima. Pardavėjas priimtą užsakymą iškart patvirtina nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsdamas patvirtinamąjį elektroninį laišką; tačiau tai neturi įtakos Sutarties sudarymui. Sudaryta Sutartis, įskaitant sutartą kainą, gali būti keičiama arba nutraukiama, remiantis abiejų šalių tarpusavio susitarimu arba įstatymų nustatytais pagrindais.

Kvietimas sudaryti Pirkimo sutartį, kai Pirkėjas nėra Vartotojas, – tai Pirkėjo užsakymo išsiuntimo veiksmas; Sutartis iš tikrųjų sudaroma, kai Pardavėjas šiuo kvietimu pristato Pirkėjui įpareigojantį susitarimą.

Techninis partneris – tai verslo subjektas, atsakingas už parduodamų produktų kokybę ir defektus; Tiekėjas su juo yra sudaręs sutartį dėl individualių pretenzijų dėl trūkumų ir grąžinamų prekių priėmimo numatytu laikotarpiu, jei Vartotojas pasitraukia iš Sutarties, sudarytos nuotoliniu būdu. Šis Partneris – tai gamintojas, kurį pagal įgaliojimą gali atstovauti Tiekėjas.

3. INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ IR PREKYBOS SĄLYGAS


Sudarydamas Pirkimo sutartį Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Prekybos sąlygas, sąlygas dėl prekių grąžinimo, pretenzijų teikimo tvarką, asmens duomenų apsaugos sąlygas ir sąlygas dėl slapukų naudojimo šioje interneto parduotuvėje, taip pat kad su jomis sutinka. Šios Prekybos sąlygos tinkamai nurodomos Pirkėjui prieš jam pateikiant užsakymą, todėl jis turi galimybę jas išnagrinėti. Šios Prekybos sąlygos yra neatskiriama sudaromos Sutarties dalis.

Vartotojams iš Čekijos ir Slovakijos Respublikų Pirkimo sutarties kalba yra čekų. Jei tam netrukdo Pardavėjo ar Pirkėjo aplinkybės, Pirkimo sutartis gali būti sudaryta ir kita kalba, suprantama abiem šalims.

Sudarytą Pirkimo sutartį (Pirkėjo užsakymą) Pardavėjas saugo ir archyvuoja tam, kad ji būtų sėkmingai įvykdyta; ši sutartis nėra pasiekiama trečiosioms šalims, išskyrus Techninį partnerį. Informacija apie atskirus techninius etapus iki Sutarties sudarymo pateikiama užsakymo šioje interneto parduotuvėje proceso metu, ir Pirkėjas gali patikrinti ir, jei reikia, pataisyti užsakymą prieš jį išsiųsdamas.

Šios Prekybos sąlygos skelbiamos šios interneto parduotuvės svetainėje, taigi Pirkėjas jas gali išsisaugoti ir atgaminti.

Išlaidų, kylančių dėl nuotolinio susisiekimo priemonių (telefono, interneto ir kt.) naudojimo užsakymui pateikti įkainis yra standartinis, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo telekomunikacijos paslaugų įkainio; šių išlaidų Pardavėjas nepadengia.

Kai už prekes sumokama, Pardavėjas iškart perduoda Pirkėjui nuosavybės teises ir teisę naudotis šiomis prekėmis. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą sumą tokiu būdu, koks nurodytas pateiktame užsakyme, laikantis jame nurodytų terminų.

Kiekvienam užsakymui išrašoma ir prie jo pridedama sąskaita faktūra / mokesčių dokumentas, atliekantis ir pristatymo patvirtinimo dokumento funkciją, nebent vežėjas pateikia atskirą siuntos pristatymo dokumentą. Pirkėjas gauna prekes, kaip nurodyta pateiktame užsakyme. Pirkėjas turi pasirašyti vežėjo pateiktą ar prekių pasiėmimo vietoje rastą dokumentą ir patvirtinti prekių gavimą.

4. INFORMACIJA


Visą informaciją apie savo užsakymą galite gauti elektroniniu paštu arba telefonu. Kontaktinė informacija pateikiama šios interneto parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

Šioje interneto parduotuvėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie renkamus duomenis pateikiama skiltyje „Slapukai“, kurios tekstas taip pat yra neatsiejama šių Sąlygų dalis.

Šioje interneto parduotuvėje toliau tvarkoma tam tikri Pirkėjo asmens duomenys. Daugiau informacijos apie šių duomenų administravimą ir prieigą prie jų pateikiama skiltyje „Asmens duomenų apsauga“, kurios tekstas taip pat yra neatsiejama šių Sąlygų dalis.

Gabenimo įmonės ir mokėjimo priemones autorizuojančios įmonės gauna minimalų informacijos kiekį, reikalingą tik mokėjimui autorizuoti ir siuntai pristatyti.

5. UŽSAKYMAS

Užsakymas gali būti pateikiamas tik elektroniniu būdu interneto parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

Prieš pateikiant užsakymą primygtinai rekomenduojame patikrinti visą jo informaciją, kad vėliau nekiltų jokių nesusipratimų. Pirkėjas gali tikrinti ir keisti savo užsakymą iki tol, kol jį išsiunčia.

Išsiuntus užsakymą gaunamas patvirtinamasis elektroninis laiškas. Jei patvirtinime pastebėtumėte kokių nors neatitikimų, kuo greičiau susisiekite su mumis, kad galėtume juos ištaisyti. Gavę jūsų užsakymą iškart informuojame savo logistikos partnerį, kad pristatytų prekes jūsų nurodytu adresu.

6. JEI PIRKĖJAS UŽSAKYMĄ ATŠAUKIA

Kai tik Pirkėjas išsiunčia įpareigojantį užsakymą (paspaudžia mygtuką „Siųsti užsakymą“) ir Pardavėjas jį gauna ir patvirtina (nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsdamas automatinį elektroninį laišką su pridėta užsakymo kopija), laikoma, kad sudaryta įpareigojanti Pirkimo sutartis (išsamiau apie Sutarties sudarymą skaitykite dalyje „Sąvokų apibrėžimai“).

Užsakymas gali būti atšauktas tik išimtiniais atvejais ir tik Pardavėjui sutinkant. Prašymas atšaukti užsakymą turi būti kuo greičiau pateiktas užpildant kontaktinę formą. Tai neturi įtakos Vartotojo teisei pasitraukti iš Sutarties, kaip numatyta Civiliniame kodekse ir atitinkamoje šią teisę numatančioje Europos direktyvoje (žr. toliau).

Jei Klientas nepriima prekių, nors nėra atšaukęs užsakymo (prieš tai gavęs tam Pardavėjo sutikimą), Pirkėjas, kuris nėra Vartotojas, turi padengti visas šios verslo operacijos išlaidas (logistikos, banko, gabenimo ir kt.). Tai neturi įtakos Pardavėjo teisei į žalos atlyginimą. Klientas sutinka, kad užsakytos prekės bus įteiktos bet kam, kas bus rastas Kliento nurodytu adresu, jei tas asmuo atskleis savo tapatybę, pateikdamas galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Tokiu atveju įteiktos prekės bus laikomos tinkamai priimtomis.

Pirkėjas, kuris nėra Vartotojas ir NEPRIIMA prekių, nors nėra atšaukęs užsakymo (prieš tai gavęs tam Tiekėjo sutikimą), turi padengti visas pristatymo išlaidas, jei tai prekės, kurias galima grąžinti pasinaudojus Vartotojo teise pasitraukti iš Sutarties (žr. toliau). Tai neturi įtakos Vartotojo teisei nepriimti prekių, kurios neatitinka Pirkimo sutarties (žr. toliau).

Prekės išlieka Pardavėjo nuosavybė. Nuosavybės teisė nėra perduodama, nebent Pirkėjas prekių nepriima be pagrindo. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti saugojimo mokesčio arba kompensacijos už pakartotinį pristatymą.

Jei Pirkėjas užsakytų prekių nepasiima per šešis mėnesius nuo dienos, kurią turėjo jas priimti, Sutarties šalys laikomos pasitraukusiomis iš Sutarties. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę į išlaidų, atsiradusių pristatant ir saugant prekes, kompensaciją taip pat bet kokios žalos atlyginimą. Pardavėjas šias išlaidas ir žalą padengia išskaičiuodamas atitinkamą sumą iš grąžintinos pirkimo kainos.

Jei užsakytos prekės nebegaminamos, nebepristatomos arba nebeprieinamos, taip pat jei žymiai pasikeičia prekių kaina, kurią Tiekėjas moka savo tiekėjams, arba siūlant prekes įsivėlė spaudos klaida (aprašyme, nuotraukoje ir pan.) ir Pirkėjas nėra Vartotojas, Tiekėjas turi teisę pasitraukti iš Sutarties. Jei Pirkėjas yra Vartotojas, Pardavėjas turi nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

Tokiu atveju su jumis susisieksime elektroniniu paštu. Jei už prekes jau sumokėjote, bet užsakymas atšaukiamas, sumokėti pinigai bus grąžinti į jūsų sąskaitą kuo greičiau, paprastai per penkias darbo dienas nuo tada, kai Pardavėjas patvirtina užsakymo atšaukimą.

Jei užsakymas pakeičiamas ir po šio pakeitimo bendra suma padidėja, turėsite sumokėti skirtumą; prekės bus išsiųstos gavus šio skirtumo apmokėjimą. Jei didesnė yra jau sumokėta suma, skirtumą grąžinsime į jūsų sąskaitą.

7. PREKIŲ KAINA

Visos kainos šioje interneto parduotuvėje pateikiamos su jūsų šalyje (regione) galiojančiu PVM, įskaitant visus kitus mokesčius, pavyzdžiui, pakavimo, perdirbimo ir kt., jei tokie mokesčiai numatyti įstatymuose. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas gali sužinoti, kiek ilgai galios pasiūlymas / kaina.

Į pasiūlytą kainą neįskaičiuotos gabenimo ir pristatymo išlaidos, taip pat administraciniai mokesčiai, susiję su apmokėjimu grynaisiais šalyse, kur toks mokėjimo būdas siūlomas.

Prekių kainos galioja pateikiant užsakymą.

Jei Pirkėjas nėra Vartotojas, mūsų įmonė pasilieka teisę keisti kainas. Jei kaina pakyla, Pirkėjas turi teisę pasitraukti iš Sutarties be jokio mokesčio. Pirkėjas apie šią teisę bus iš anksto informuotas.

8. MOKĖJIMO BŪDAS

Banko pavedimu – interneto parduotuvė pateikia mokėjimo informaciją, kad galėtumėte padaryti pervedimą per 7 darbo dienas. Jūsų užsakymas bus pateiktas, kai jūsų pervedimas bus įskaitytas į mūsų sąskaitą. Jei užsakytų prekių nepasiimate, tolesnė procedūra aprašyta skyriuje „Jei pirkėjas užsakymą atšaukia“. Šis mokėjimo būdas skirtas klientams, gyvenantiems Čekijos ir Slovakijos Respublikose.

Mokėjimo kortele – mokėjimas interneto parduotuvėje atliekamas internetu ir prekės bus išsiųstos tada, kai mokėjimo operacija baigiama ir jūsų mokėjimo kortelė autorizuojama.

Grynaisiais pristačius prekes – prekės išsiunčiamos per kurjerį, paštu arba pristatomos į pasiėmimo punktą ir yra įteikiamos gavus apmokėjimą. Šis mokėjimo būdas galimas tik Čekijos ir Slovakijos Respublikose.

Pardavėjas pasilieka teisę pasitraukti iš Pirkimo sutarties ir atšaukti banko pavedimu apmokėtą užsakymą, jei produktų jau užsakyta daugiau nei jų yra arba jei kiltų abejonių dėl Pirkėjo mokėjimo etikos. Taip pat remdamasis turima santykių su Pirkėju patirtimi Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti užsakymo, apmokamo banko pavedimu arba grynaisiais gavus prekes. Jei mokėjimas vis dėlto būtų įskaitytas į Tiekėjo banko sąskaitą, visa suma būtų grąžinta Pirkėjui.

9. PREKIŲ GAVIMAS IR GABENIMO KAINA

Visos šioje dalyje nenurodytos sąlygos, susijusios su prekių pristatymu ir kaina, įskaitant asmeninį prekių pasiėmimą prekių pasiėmimo punktuose, išdėstytos dokumente „Pristatymo sąlygos“, kurio tekstas yra neatsiejama šių Sąlygų dalis. 


Pirkėjas, kuris nėra Vartotojas, gaunamas prekes privalo patikrinti. Jei Pirkėjas nustato iš vežėjo priimamų prekių neatitikimų, pavyzdžiui, pastebi pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi kartu su vežėju apžiūrėti siuntą ir, jei prekės pažeistos, pažeidimą užfiksuoti raštu (Pirkėjas turi gauti įrašo kopiją). Jei prekės pažeistos, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti. Į vėlesnes pretenzijas dėl mechaninių pažeidimų nebus atsižvelgiama. Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją apie pažeistą siuntą, kad šis galėtų ištaisyti situaciją.

Pirkėjas Vartotojas neprivalo patikrinti gaunamų prekių, tačiau mūsų įmonė primygtinai rekomenduoja, kad anksčiau aprašytą patikrinimą Pirkėjas atliktų. Taip Pirkėjas apsisaugotų, nes iškart užfiksuotų vėliau sunkiai įrodomą faktą, kad prekės pažeistos jas gabenant. Tokios pretenzijos paprastai nagrinėjamos atsižvelgiant į važtaraštį, kuriame pirkėjas gali aprašyti pristatytos siuntos būklę. Pirkėjas turi teisę nepriimti prekių, turinčių išorinės žalos požymių, ir pareikalauti pristatyti naujas prekes.

Prekės paprastai išsiunčiamos per 2–4 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo užsakyme nurodytu adresu.

Klientas sutinka, kad užsakytos prekės bus įteiktos bet kam, kas bus rastas Kliento nurodytu adresu, jei tas asmuo atskleis savo tapatybę, pateikdamas galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Tokiu atveju įteiktos prekės bus laikomos tinkamai priimtomis.

10. VARTOTOJO TEISĖ PASITRAUKTI IŠ SUTARTIES


Informacija apie vartotojo teisę pasitraukti iš Sutarties, sudarytos nuotoliniu būdu, ir kaip šia teise pasinaudoti, pateikiama atskiroje skiltyje „Grąžinimas“, kurios tekstas yra neatsiejama šių Sąlygų dalis.

Jei prekės nepristatomos per 30 dienų, Klientas turi teisę pasitraukti iš Sutarties ir atgauti visą sumokėtą sumą.

11. PRETENZIJŲ KODEKSAS

Garantiniu laikotarpiu pretenzijos dėl trūkumų pateikiamos Techniniam partneriui. 

Jei Techninis partneris į Pirkėjo kreipimąsi nesureaguoja per 10 darbo dienų, Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į Tiekėją. 

Informacija, kaip garantiniu laikotarpiu pateikti pretenziją dėl trūkumų ir kaip šios pretenzijos tvarkomos, pateikiama skiltyje „Pretenzijos“, kurios tekstas yra neatsiejama šių Sąlygų dalis. 

Visus neteisminius „Pelitt Group SE“ ir Pirkėjo ginčus galima spręsti laikantis Alternatyvaus ginčų sprendimo (ADR) arba Elektroninio ginčų sprendimo (ODR) procedūros. Tokiu atveju Pirkėjas į ODR instituciją gali kreiptis šiame puslapyje. Daugiau informacijos apie alternatyvų ginčų sprendimą rasite čia. „Pelitt Group SE“ rekomenduoja Pirkėjui išspręsti situaciją pirmiausia susisiekiant su pačia „Pelitt Group SE“. 


12. PAPILDOMAI KAINUOJANČIOS PASLAUGOS

Fizinio asmens pakeitimas į juridinį asmenį išrašytoje sąskaitoje faktūroje kainuoja 300 CZK (be PVM). 


13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Prekybos sąlygos galioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Tiekėjas pasilieka teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

Jei šioje interneto parduotuvėje pirkote anksčiau ir norite sužinoti, kokios Prekybos sąlygos galiojo tuo metu, susisiekite su mumis ir mielai jums jas išsiųsime.