SKUNDAI


1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

Šis Pretenzijų kodeksas sudarytas remiantis Civiliniu kodeksu ir Vartotojų teisių gynimo įstatymu, parengtais pagal Europos reglamentus, nurodytus Sąlygose, ir apima atvejus, kai vartojimo prekes (toliau – „Prekės“) įsigijęs Pirkėjas pateikia pageidavimą pasinaudoti teisėmis dėl atsakomybės už produktą (toliau – „Pretenzija“). Šie skundai galioja, jei pateikiami dėl pirkinių, įsigytų elektroninėje parduotuvėje www.pelitt.com. Toliau pateikiamos ir paaiškinamos Sutarties šalių teisės ir pareigos. Sutarties šalys yra:

Pardavėjas – įmonė „Pelitt Group SE“, IČO 03815854, buveinės adresas: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Čekijos Respublika (smulki informacija pateikiama dalyje Kontaktai), įmonė į Įmonių registrą įtraukta Prahos municipaliniame teisme, įrašo Nr. H 1549;

Pirkėjas – subjektas, su Pardavėju sudaręs Pirkimo sutartį.

Šį Pretenzijų kodeksą Pardavėjas gali taikyti ir Pirkėjui, kuris nėra vartotojas. Priešingu atveju galioja Sutartyje ir Civiliniame kodekse numatytos teisės, kylančios iš atsakomybės už produktą.


2. PIRKIMO SUTARTIES NEATITIKIMAS

Jei gauto produkto būklė neatitinka Pirkimo sutarties (toliau – „Pirkimo sutarties neatitikimas“), Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas nedelsiant nemokamai ištaisytų padėtį pakeisdamas arba suremontuodamas produktą – priklausomai nuo to, ko reikalauja Pirkėjas. Jei tokia procedūra neįmanoma, Pirkėjas gali reikalauti atitinkamos nuolaidos arba pasitraukti iš Sutarties.

Šios nuostatos netaikytinos, jei apie Pirkimo sutarties neatitikimą Pirkėjas žinojo prieš gaudamas prekes arba jei neatitikimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės. Pirkimo sutarties neatitikimas, pastebėtas per šešis mėnesius nuo prekių gavimo, laikomas buvusiu prekes gavus, nebent tai neatitiktų prekių pobūdžio arba būtų įrodyta, kad yra kitaip.


3. GARANTIJOS SĄLYGOS

Jei gavęs prekes Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebi produktų defektų, jis gali pateikti prašymą atlikti garantinę priežiūrą.

Garantinis laikotarpis nustatomas pagal galiojančius teisinius reglamentus. Jei gamintojas nenurodo kitaip arba Vartotojo atveju – jei nenumatytas ilgesnis garantinis laikotarpis, produktų garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo prekių gavimo.

Pardavėjas atsakingas už visus defektus, esančius produkto gavimo metu, taip pat visus medžiagų defektus ir gamybos broką, išaiškėjusius vėliau, garantiniu laikotarpiu.

Garantija negalioja toliau nurodytais atvejais.

Garantija nebetaikoma, jei prašymas atlikti garantinę priežiūrą pateikiamas pasibaigus garantiniam laikotarpiui.

Defektas atsirado dėl netinkamo produkto naudojimo.

Defektas atsirado dėl Gamintojo instrukcijų nesilaikymo.

Defektas atsirado dėl neprofesionalaus diegimo, naudojimo, manipuliavimo ar aplaidžios produkto priežiūros.

Defektas atsirado dėl neleistinų veiksmų prekių viduje arba kitų pakeitimų, kuriems Gamintojas nėra davęs leidimo.

Prekės sugadintos per stichinę nelaimę.


4. GARANTINĖS TEISĖS

Garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek laiko prekėms atliekamas garantinis remontas. Jei prekės pakeičiamos naujomis, joms taikomas naujas 24 mėnesių garantinis laikotarpis.

Pasinaudodamas teise į garantinę priežiūrą Klientas turi nurodyti:

jei gedimą įmanoma pašalinti – ar pageidauja, kad gedimas būtų nemokamai tinkamai ir laiku pašalintas, kad sugedusi prekė arba sugedusi dalis būtų pakeista (jei tai realu, atsižvelgiant į gedimo pobūdį, ir tokį veiksmą atlikti įmanoma), kad būtų suteikta protinga nuolaida nuo pirkimo kainos, ar nori pasitraukti iš Pirkimo sutarties;

jei gedimo pašalinti neįmanoma ir jis trukdo tinkamai naudotis prekėmis – ar pageidauja, kad brokuotos prekės būtų pakeistos, ar nori pasitraukti iš Pirkimo sutarties;

jei gedimą įmanoma pašalinti, bet jis atsiranda pakartotinai ir tai trukdo tinkamai naudotis prekėmis – ar pageidauja, kad brokuotos prekės būtų pakeistos, ar nori pasitraukti iš Pirkimo sutarties;

jei yra kitokių nepašalinamų gedimų ir nereikalaujate prekių pakeisti – ar pageidauja, kad būtų suteikta protinga nuolaida nuo pirkimo kainos, ar nori pasitraukti iš Pirkimo sutarties.


5. PRETENZIJŲ PERŽIŪRĖJIMO TVARKA

Pretenziją reikia pateikti Techninio partnerio (Gamintojo) arba Pardavėjo veiklos vykdymo vietoje.

Pretenzijas pateikite adresu:

„Pelitt Group SE“

U Vodárny 3032/2a

616 00 Brno

Čekijos RespublikaAtsisiųskite pretenzijos formą (čekų k.)


Jei Pirkėjas ketina atvykti į Techninio partnerio ar Pardavėjo veiklos vykdymo vietą, dėl susitikimo rekomenduojame iš anksto susitarti elektroniniu paštu arba telefonu.

Dėl grąžinamų prekių ar kitais panašiais klausimais susisiekite su mumis arba parašykite elektroninį laišką adresu support@pelitt.com.

Kai Pardavėjas nusprendžia, kad prekės turi būti grąžintos jam, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad prekės būtų supakuotos reikiamoje apsauginėje pakuotėje, tinkamoje gabenti trapias prekes, ir ant pakuotės būtų reikiami simboliai.

Kai prašymas atlikti garantinę priežiūrą tinkamai įvykdomas, Techninio partnerio ar filialo darbuotojas pakviečia Pirkėją pasiimti suremontuotas prekes.

Visada būtina raštu užfiksuoti pastebėtus defektus ir jų pašalinimo būdą. Primygtinai rekomenduojame Pirkėjui saugoti tokius įrašus iki garantinio laikotarpio pabaigos.

Jei pretenzija priimama, Klientas turi teisę į atitinkamą pašto išlaidų kompensaciją.

Jei pretenzija atmetama, Vartotojas negali prašyti, kad būtų padengtos pretenzijos pateikimo proceso išlaidos. Pardavėjas taip pat negali prašyti padengti patirtas išlaidas, nebent Pirkėjas pakartotinai pateiktų nepagrįstą pretenziją ir šiuose veiksmuose galima būtų įžvelgti piktnaudžiavimą įstatymais.

Pardavėjas arba Techninis partneris dėl pretenzijos priėmimo sprendimą pateikia nedelsiant, o sudėtingais atvejais – per tris darbo dienas. Šis laikotarpis neapima laiko, reikalingo tinkamai defekto techninei apžiūrai, priklausomai nuo produkto ar paslaugos pobūdžio. Į pretenziją reaguojama ir defektas šalinamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo atlikti garantinę priežiūrą gavimo, nebent būtų sutarta kitaip.

Pardavėjas Vartotojui turi išrašyti pažymą, kurioje būtų nurodyta pretenzijos data, jos turinys ir pageidaujamas tvarkymo būdas. Paskui Pardavėjas turi išduoti pažymą, kurioje būtų nurodyta tvarkymo data ir būdas, taip pat informacija apie atliktą remontą ir jo trukmę. Jei pretenzija atmetama, Pardavėjas turi išrašyti pažymą su paaiškinimu, kodėl pretenzija atmesta.

Prekių saugojimo mokesčiai ir išlaidos, jei pretenzija pripažįstama negarantine: jei prekės nepasiimamos per 30 dienų nuo remonto pabaigos arba jei produktas nepasiimamas, kai pripažįstama, kad konkrečiu atveju garantija netaikoma, Pirkėjui gali būti taikomas saugojimo mokestis – 30 CZK (be PVM) už kiekvieną kalendorinę dieną. Pardavėjas turi teisę neatiduoti produkto, kol nebus sumokėtas visas remonto ir saugojimo mokestis. Kai ši suma viršija esamą produkto pardavimo kainą, Pardavėjas turi teisę parduoti produktą ir taip padengti atsiradusius išlaidas.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šis Pretenzijų kodeksas galioja nuo 2014 m. gegužės 1 d.

Pasiliekame teisę daryti Pretenzijų kodekso pakeitimus. Pretenzijų kodeksas yra neatsiejama Pardavėjo nustatytų Prekybos sąlygų dalis.